Algemene voorwaarden, retourvoorwaarden, annuleringsbeleid en privacy

Deze website is eigendom van Brouwerij Haeseveld NV

Contactgegevens: Brouwerij Haeseveld NV
Adres maatschappelijk zetel: Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Gent
E-mail: info@haeseveld.be
Ondernemingsnummer: 0712.618.517

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logos, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brouwerij Haeseveld NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Brouwerij Haeseveld NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Brouwerij Haeseveld NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Brouwerij Haeseveld NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@haeseveld.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Brouwerij Haeseveld NV. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Brouwerij Haeseveld NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

In geval van levering wordt deze binnen de twee weken verstuurd door Haeseveld NV. Een levering is gratis wanneer 100 euro aan merchandise en bieren wordt aangekocht, exclusief tickets. Aankopen door minderjarigen zijn verboden.

Herroepingsrecht

Indien u de producten wenst terug te sturen, dan hoort u contact op te nemen met ons via het contactformulier of per mail. Wij zullen u dan een herroepingsformulier doorsturen. Het product moet onbeschadigd en ongebruikt zijn. De consument moet binnen 14 dagen schriftelijk aangeven dat hij of zij het product terug wil sturen. De invulling hiervan is aan de klant: via een formulier of per mail. Daarna mag hij of zij het product pas retour zenden. Dit moet dus binnen de twee weken zijn. Voor voedsel en drank geldt er geen herroepingsrecht. Retourzendingen zijn op kosten van de klant.

Annuleringsbeleid

U kunt ons bellen om tickets voor events te annuleren.

Let op, wij bieden geen terugbetaling. Als u ons echter ten minste 30 dagen van tevoren laat weten dat u wilt annuleren, zullen wij uw betaling in rekening brengen voor een ander event. Echter, als u niet annuleert met ten minste 30 dagen kennisgeving, verliest u alle betalingen die u al hebt gedaan. Als het geplande event niet door gaat, dan zullen wij uw betaling in rekening brengen voor een ander event.

Privacybeleid

Brouwerij Haeseveld NV hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Brouwerij Haeseveld NV respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: (bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,..) Dit enkel indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Brouwerij Haeseveld NV , info@haeseveld.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Daarnaast beschikt u over een wettelijk recht op verwijdering van uw personengegevens. Ook dit kan aangevraagd worden via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Brouwerij Haeseveld NV, info@haeseveld.be mists bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart).

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Brouwerij Haeseveld NV , info@haeseveld.be

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Brouwerij Haeseveld NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Brouwerij Haeseveld-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Brouwerij Haeseveld NV-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op gegevens portabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit Cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).